حمایت از سفر با طرح حمایتی سفر کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران

الآن سفر کن بعداً حساب کن

از سفرکارت کجا میتوان استفاده کرد
در طـرح سـفـرکـارت، مشتریانی که از سـوی آژانـسهـای مسـافرتی طرف قــرارداد بـانـک معـرفی شــدهانــد، میتوانند ۲۰ درصـــد هـزینـه ســفـر را بـه صــورت پیـش پرداخت نـقـدی و مابـقی آن را با دریـافـت وام از بـانـک قـرض‌الـحسـنـه مهــر ایــران در چـارچوب سـفـرکارت بپـردازنـد.
دارندگان سـفـرکارت میتوانند از پذیـرندگان این کارت که طرف قــرارداد بانک قـرضالـحسنـه مهـر ایــران هستند، خـدمــات زیـارتـی و گردشـگـری مــورد نـیـاز خـود را دریـافت کننـد.
در طـرح سـفـرکارت مشتـری بـه میـزان ۸۰ درصــد مبـلغ بستـه مسـافرتی با کـارمــزد ۲ درصـــد وام دریـافت میکنـد و در طـول ۶ مـــاه وام خـود را بــازپــرداخت میکنــد
حمـایـت از سفر با طـرح حمـایـتی سفر
در ایـن طـرح نـیـز لازم اســت مشتـریــان از سـوی آژانـسهــای مسـافـرتـی طـرف قــرارداد بانـک معرفی شده باشند. این افـراد میتوانند پس از واریـز معادل ۵۰ درصـد از مبلغ بسته مسافرتی در صندوق بانکداری اجتماعی، با استفاده از وام قرضالحسنه طرح حمایتی سفر از پذیرندگان طرف قرارداد این طرح، بستههای زیارتی و گردشگری مورد نیاز خود را خریداری کنند.
در طـرح حمـایتی سـفـر، مشتـری بــه مـیــزان مـبـلـغ بسـتـه مسـافـرتی از بانـک قـرضالـحسـنـه مـهـر ایـران وام دریـافت میکنـد. کارمــزد ایـن وام فقط ۴ درصــد سـالیانـه و دوره بــازپـرداخت آن حـداکـثـر ۲۰ مـــاه اسـت.
ساز و کار دریافت وام قرضالحسنه بـرای سفر
وام پـرداختی در قالـب طـرح هـای سفـر قابـلیت بـرداشـت نـقـدی نـداشته و مشتـری منحصـراً امکـان خریــد از درگاه بانک در پذیـرنده طـرف قرارداد و معـرفـی کنـنـده مشتـری را دارا می بـاشـد.
فرایند سفـرکارت بـرای مشتری
 • معرفی مشتریان و مبلغ بسته مسافرتی مورد نظر از طریق وب سرویس به بانک از سوی پذیرندگان خدمات زیارتی و سیاحتی طرف قـرارداد
 • افتتاح حســاب مشـتـری
 • پیـش پـرداخت نقدی ۲۰ درصــد مبـلغ بسته مسـافرتی توسـط مشتری نــزد بـانـک (بخشی از هزیـنـه خـریــد بسـته مسـافـرتـی)
 • تشکیل پـرونده وام قــرض الـحسـنه بــه میـزان ۸۰ درصــد مبـلـغ بسـته مسافرتی و با بازپرداخت ۶ ماهه و ارائه مدارک و مستندات درخواستی
 • واریـز وام پس از سپـری شـدن یـک مـــاه از تاریخ پیش پرداخت
 • انـجــام تـراکنـش خـریـــد
 
فرایند حمایتی سفر برای مشتری
 • معرفی مشتریان و مبلغ بسته مسافرتی مورد نظر از طریق وب سرویس به بانک از سوی پذیرندگان خدمات زیارتی و سیاحتی طرف قـرارداد
 • افتتاح حســاب
 • پرداخت معادل ۵۰ درصد مبلغ بسته مسافرتی از سوی مشتری به صندوق اجتمـاعی بانک و تودیع نـزد صـندوق بانـک تا پایان دوره بــازپـرداخت وام
 • تشکیل پـرونده وام قــرض الـحسـنه بـه میـزان ۱۰۰ درصــد مبـلـغ بسـته مسـافـرتــی و بــا بــازپــرداخت حـداکثــر ۲۰ مــاهــه و ارائــه مــدارک و مسـتـنــدات درخـواستـی
 • واریـــز وام قــرض الـحسـنـه پــس از ۱۰ روز از تـاریخ واریــز وجـه در صـندوق اجتمـاعـی بـانــک
 • انـجــام تـراکنـش خـریـــد

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 4 =

پربازدیدترین سفرکارت

پربازدیدترین ها